POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és SEPRA IBÉRICA 2010, SL (en endavant SEPRA), amb CIF B55093496 i domicili a la Carretera de Girona a Palamós, C-66, Km 12 de Corçà (CP 17121), tel. 972 63 04 12, adreça electrònica info @ tirogaverd.com, www.tirogaverd.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2808, foli 169, secció 8, fulla GI-51125.

 

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de correu electrònic, formulari de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.

Serveis als clients. Registrem les dades necessàries dels clients per donar compliment a la relació contractual que ens uneix i, també, les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial. La relació contractual comporta incorporar les dades a la comptabilitat, a la facturació o, informar a l’administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment d’obligacions legals, i de les derivades de les relacions contractuals.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial, i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment d’obligacions legals, i de les derivades de les relacions contractuals.

Informació de productes i serveis. Amb l’autorització dels clients, les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes. La legitimat del tractament de les dades dels clients, es basa en el propi consentiment de la persona que rep les comunicacions.


 A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics, i sempre en compliment d’obligacions legals. En la facturació podem comunicar-les a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

 

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu, es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven mentre aquesta persona no revoqui aquest consentiment.Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades, tenen els drets següents:

Accés. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

Rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.

Supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides i van justificar el tractament.

Limitació del tractament. En determinades circumstàncies, existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, si així ho decideix l’interessat.

Oposició al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar, es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a SEPRA IBERICA 2010, SL, a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a info @ tirogaverd.com, indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, és possible presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.