Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és SEPRA IBÉRICA 2010, SL (d'ara endavant SEPRA), amb CIF B55093496 i domicili a la Carretera de Girona a Palamós, C-66, Km 12 de Corçà ( CP 17121), tel. 972 63 04 12, adreça electrònica info @ tirogaverd.com, www.tirogaverd.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 2808, foli 169, secció 8, full GI-51125.

 Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres mitjançant el correu electrònic, formulari de contacte de la nostra web o telefònicament. La legitimitat, per al tractament de les vostres dades, es basa en el vostre consentiment.

Serveis als clients. Registrem les dades necessàries dels clients, per donar compliment a la relació contractual que ens uneix i, també, les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial. La relació contractual comporta incorporar les dades a la comptabilitat, a la facturació o informar l'administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment de les obligacions legals i de les derivades de les relacions contractuals.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors, dels quals obtenim serveis o productes. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial, i les destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les obligacions legals i de les derivades de les relacions contractuals.

Informació de productes i serveis. Amb l'autorització dels clients, les vostres dades de contacte s'utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis i/o productes. La legitimitat del tractament de les dades dels clients es basa en el propi consentiment de la persona que rep les comunicacions.

 A qui es comuniquen les dades?

Per norma general, únicament comuniquem dades a administracions o poders públics, i sempre en compliment de les obligacions legals. En temes de facturació els podem comunicar a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de l'àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

 Quant de temps conservem les dades?

Complim l'obligació legal de limitar al màxim, el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu, es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l'obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriuen les responsabilitats en aquests temes.

En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven mentre aquesta persona no revoqui el consentiment.

 Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els següents drets:

Accés. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, poder obtenir una còpia de les dades i saber el termini previst de conservació.

Rectificació. Dret a rectificar les dades inexactes.

Supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i justificaven el tractament.

Limitació del tractament. En determinades circumstàncies, hi ha el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible informàticament, i passar-los a un altre responsable del tractament, si així ho decideix l'interessat.

Oposició al tractament.< b> Si s'indiquen motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot sol·licitar que deixem de tractar les seves dades, si us pot comportar inconvenients.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d'enumerar, es poden exercir enviant una sol·licitud escrita a l'adreça postal de SEPRA IBERICA 2010, SL, o enviant un correu electrònic ainfo @ tirogaverd.com, indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”. Si no s'obté resposta satisfactòria a l'exercici dels drets, és possible presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els formularis o altres canals accessibles des de la pàgina www.agpd.es.